KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak-Teydeb Tarafindan Yürütülen Destek Programlarinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
TÜBİTAK-TEYDEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DESTEK PROGRAMLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
31 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Muhsgk Si̇gorta Bi̇ldi̇ri̇mleri̇ Kisminda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!
MUHSGK SİGORTA BİLDİRİMLERİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!
2 Haziran 2023
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak-Teydeb Tarafindan Yürütülen Destek Programlarinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
TÜBİTAK-TEYDEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DESTEK PROGRAMLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
31 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Muhsgk Si̇gorta Bi̇ldi̇ri̇mleri̇ Kisminda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!
MUHSGK SİGORTA BİLDİRİMLERİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!
2 Haziran 2023

KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN!

Sistem Global Danışmanlık Kurumlar/Geli̇r Vergi̇si̇ Beyanindan Sonra Bu Raporlari Hazirlamayi Ve Tesli̇mi̇ni̇ Unutmayin!

Kurumlar/Gelir Vergisi Beyanından Sonra Bu Raporları Hazırlamayı Unutmayın!

2022 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyanları gerçekleştirildi. Ancak beyanı yapılan yıllık beyannamelerde yer alan ”Ar-Ge/Tasarım İndirimi Ve İştirak Hisselerinin Ve Gayrimenkullerin Satışından Doğan Kazançlara İlişkin İstisnadan yararlananların* bu indirim/ istisna tutarlarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmemesi ve tasdik raporlarını kuruma vermemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, istisna/indirimden yararlanma imkanından vazgeçmiş sayılmaktadır.

*(kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdikini (Tam Tasdik) yaptıran mükellefler dışındakiler)

Ar-Ge/Tasarım İndiriminden Yararlananların Yapmaları Gerekenler

5746 Sayılı Kanun’a göre Ar-Ge ve Tasarım indiriminden yararlanacak işletmeler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde ilgili kanunda belirtilen belgeleri bağlı bulunulan vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi iş birliği projelerinde Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulanabilmesi için belirlenen belgeleri de içeren yeminli malî müşavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunludur.

Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi iş birliği projeleri haricinde kalan projeler ve Kanun kapsamında destek ve teşviklerden yararlananlar için ayrıca yeminli malî müşavir tasdik raporu aranmamaktadır.

Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin ilgili belgelere tam tasdik raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

İştirak Hisselerinin ve Gayrimenkullerin Satışından Doğan Kazançlara İlişkin İstisnadan Yararlananların Yapmaları Gerekenler

5 sıra no.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar tutarları toplamı belirlenmiş haddi aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisnadan yararlanabilmeleri için vergi dışı tutulan işlemlerin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen “Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporları” ile belgelenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar toplamının 2022 yılı için 663.000 TL’yi aşması halinde, taşınmaz satışından doğan kazançlara ilişkin istisnadan yararlanılabilmesi için yeminli mali müşavir raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdikini (Tam Tasdik) yaptıran mükelleflerin, gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançlarını ayrıca tasdik ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Raporlarını Teslim Etmeyen Mükellefler, İstisna/İndirimden Yararlanamayacak.

Maliye ve Hazine Bakanlığı Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya yetkilidir.

Bu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı usul ve esasları belirlemiştir. Buna göre, Tasdiki zorunlu tutulan işlemlerin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmemesi ve tasdik raporlarının vergi dairesine verilmemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, istisna/indirimden yararlanma imkanından vazgeçmiş sayılırlar.

Tasdik raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile veya beyannamenin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde verilmesi gerekir.

Son Tarih: 30 Haziran 2023

VUK Mük. 227 Maddesine göre yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunun zamanında ibrazı şarttır. Şu kadar ki, tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilir. Tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi halinde mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…