YENİ AF YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ - Sistem Global Danışmanlık
E-Fatura Ve E-Arşiv’e Geçiş İçin Son Tarih 1 Temmuz 2021! Geç Kalmayın!
E-Fatura ve E-Arşiv’e Geçiş İçin Son Tarih 1 Temmuz 2021! Geç Kalmayın!
8 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇
2021 YILI AF YASASI, İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
9 Haziran 2021
E-Fatura Ve E-Arşiv’e Geçiş İçin Son Tarih 1 Temmuz 2021! Geç Kalmayın!
E-Fatura ve E-Arşiv’e Geçiş İçin Son Tarih 1 Temmuz 2021! Geç Kalmayın!
8 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇
2021 YILI AF YASASI, İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
9 Haziran 2021

YENİ AF YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Af Yasasi Yürürlüğe Gi̇rdi̇

Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun da yer alan tüm içeriklere bir bülten dizisinde sizlere bilgilendirme yapmak üzere yer veriyor olacağız.

Bülten dizimiz;

  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı,
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler,

2021 Yılı AF Yasası BÜLTEN 1; MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR, BAŞVURU VE ÖDEME KOŞULLARI

Yürürlüğe giren Kanun ile matrah ve vergi artırımı tekrar ilgililerin gündemine girmiştir. Matrah ve Vergi artırımı düzenlemesinden yararlanarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Mükellefler yürürlüğe giren yasadan 2016,2017,2018,2019,2020 yılları için Gelir ve Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ile bazı Gelir Stopaj ve Kurumlar Stopaj vergisini arttırarak yararlanabilecektir.

Ödeme Peşin veya 6 Taksit

Matrah ve vergi artırımlarında hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti 30.09.2021 tarihinde başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitteödenmesi şarttır. Bu vergilerin belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, ödenmeyen vergi tutarları ilk taksit ödeme süresinin son günü vade kabul edilerek 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilecektir. Alacak takip ve tahsil edilecek olmakla birlikte Matrah artırımından yararlanılamayacaktır.

Peşin Ödemeye İndirim

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden %10 indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacaktır.

Devam eden İncelemeler Durmuyor!

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, Kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerini durdurmayacaktır. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılamaması hâlinde inceleme duracaktır. 2/8/2021 tarihinden önce vergi incelemesi sonuçlanırsa tarhiyat öncesi uzlaşma yapılamayacaktır.

2/8/2021 tarihinden önce vergi incelemesinin sonuçlanması durumunda inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark matrah ve vergi artırımlarıyla beraber değerlendirilecektir.

Matrah ve vergi artırımıyla ilgili düzenlemeden yararlanamayacaklar!

  1. Vergi Usul Kanunun Kaçakçılık Suçları ve Cezaları maddesi kapsamındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”,
  2. Terör suçundan hüküm giyenler,
  3. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarını artırarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Artırılan matrahlar yüzde 20 üzerinden vergilendirilecektirMatrah artırımı yapılan yıl için beyannamesini zamanında vermiş ve vergisini ödemiş olanlar (Bu kanuna göre yapılandırmadan ödenmiş olanlar) ise yüzde 15 (İndirimli Oran) vergiye tabi tutulacaktır. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle vergi çıkmamış olması halinde de yüzde 15 uygulanacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmeyecektir.

Kurumlar vergisi mükelleflerince yapılacak matrah artırımına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Af Yasasi Yürürlüğe Gi̇rdi̇

Gelir vergisi mükelleflerince yapılacak matrah artırımına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Af Yasasi Yürürlüğe Gi̇rdi̇

KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI

Mükellefler, ilgili yıllara ilişkin katma değer vergisini artırarak ödemeleri halinde katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatına muhatap olmayacaklardır. Bu konudaki beyanın son günü 31/8/2021 tarihidir.

Yapılan düzenlemede katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunlu tutulmuştur.

Bu düzenleme çerçevesinde ödenen katma değer vergisi, gider veya maliyet unsuru olamayacağı gibi katma değer vergilerinden indirilmeyecektir. Yine herhangi bir şekilde iade konusu yapılamayacaktır.

1.Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1 No.lu KDV Beyannamelerinin Tamamını Vermiş Olan Mükellefler

Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu KDV beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) yer alan hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 

YılArtırım Oranı
(Hesaplanan KDV Üzerinden)
2016 Yılı%3
2017 Yılı%3
2018 Yılı%2,5
2019 Yılı%2
2020 Yılı%2

İhraç kayıtlı satış ve dahilde işleme uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimleri bulunan mükelleflerde tecil edilen vergiler, ilgili dönem beyannamesinde yer alan “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırındaki tutardan düşülecek ve yıllık toplama dahil edilmeyecektir. 

2.Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1 No.lu KDV Beyannamelerinin Bir Kısmını veya Tamamını Vermemiş Olan Mükellefler

2.1.En Az Üç Döneme Ait KDV Beyannamesini Vermiş Olanlar

İlgili yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilecektir. Bu şekilde artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunmuş olacaktır. Bu tutar üzerinden artırım yapılacaktır.
Vergilendirme dönemi üç aylık olan katma değer vergisi mükelleflerinin, yıllık asgari artırım tutarı, en az bir dönem için beyanname vermiş olmaları hâlinde de bu esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

2.2.Hiç Beyanname Vermemiş veya Bir veya İki Döneme İlişkin Beyanname Vermiş Olanlar

İlgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla; artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle KDV düzenlemesinden yararlanılabilecektir.

Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.

Vergilendirme dönemi üç aylık olan katma değer vergisi mükelleflerinin, yıllık asgari artırım tutarı, hiç beyanname vermemiş olmaları hâlinde de bu esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

3(1 No.lu KDV Beyannamelerinde) İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının İstisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması veya diğer nedenlerle takvim yılının bütün dönemlerinde hesaplanan katma değer vergisi bulunmayanlar

İlgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla; artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle KDV düzenlemesinden yararlanılabilecektir.

Şu kadar ki;

  1. İlgili takvim yılı içinde vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükellefler,
  2. Yıl içinde beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte beyannamelerinin bazılarında hesaplanan katma değer vergisi bulunmayan mükellefler,

yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi tutarından az matrah artırımı yapamayacaklardır.

Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde KDV artırım düzenlemesinden  yararlanamayacaklardır.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJ ARTIRIMI

Mükellefler, gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini artırarak ödemeleri halinde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu uygulamaya dair son beyan günü 31.08.2021 tarihidir.

Gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmamış olması durumunda da Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopaj artırımda bulunmak mümkündür. Artırım kapsamına sadece aşağıdaki stopaja tabi aşağıdaki ödeme türleri girmektedir.

–      Hizmet erbabına ödenen ücretler
–      Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler
–      Kira ödemeleri
–      Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ilişkin ödemeler
–      Çiftçilere yapılan ödemeler
–      Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler

a) Ücret Ödemelerinde Vergi Artırımı

Ücret ödemelerine ilişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükellefler, hizmet erbabına ödenen ücretlerden her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkingayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden yıllar itibariyle aşağıdaki oranlarda hesaplanacak gelir vergisini artırım olarak ödeyeceklerdir.

YılOran
2016 Yılı%6
2017 Yılı%5
2018 Yılı%4
2019 Yılı%3
2020 Yılı%2

b) Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemeler ve Kira Ödemelerinde Vergi Artırımı

İlgili yıl içinde verilen (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden ayrı ayrı olmak üzere yıllar itibariyle aşağıdaki oranlarda vergi artırımı yapılacaktır. İlgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir.

YılOran
2016 Yılı%6
2017 Yılı%5
2018 Yılı%4
2019 Yılı%3
2020 Yılı%2

 
 
c) Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerine İlişkin Ödemelerde Vergi Artırımı
 
Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ilişkin yapılan ödemeler (tam ve dar mükellef kurumlara yapılanlar dahil) üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 2016-2020 yılları için her bir yıl itibariyle %1 oranında hesaplanan vergiyi artırmak suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.
 
İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte bu ödeme türünün beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden %3 oranında hesaplanacak verginin ödenmesi suretiyle artırımdan yararlanılabilecektir.
 
d)   Çiftçilere ve Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemelerde Vergi Artırımı
 
Çiftçilere ve vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden (bir yıla iblağ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının % 25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanacaklardır.
 
İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte bu türden ödemelerin beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden,
 
– Çiftçilere yapılan ödemeler için %2,
 
– Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler için %5 oranında hesaplanacak verginin ödenmesi suretiyle artırımdan yararlanılabilecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…