Raporlar - Sistem Global

RAPORLAR

Bilişim Sektöründeki Firmalar
için Hibe ve Teşvik Sistemleri

(Çıkış Yılı: 2022)

Söz konusu çalışma bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yer alan girişimciler, KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmelerin teşvik ve hibe programları kapsamında desteklerden faydalanabilmeleri için yol gösterici olarak hazırlanmıştır. Bu sektörde yer alan firmaların; Ar-Ge ve yeniliğe yönelik teşvik ve hibeler, girişimcilik destekleri, ihracata yönelik destekler ve uluslararası kuruluşlarca finanse edilen destekler kapsamında faydalanabildiği programlar rapor içerisinde detaylandırılmıştır.

Türkiye'de KOBİ'lere Genel Bakış ve
Gelişim Alanları ile İlgili Öneriler

(Çıkış Yılı: 2022)

KOBİ'lerin sürdürülebilir, üretim gücü ve katma değeri yüksek faaliyetlerde bulunması küresel anlamda ekonomik kalkınma açısından oldukça önemlidir. KOBİ’lerin göstergelere katkısı raporun birinci kısmında incelenirken, ikinci kısmında ise KOBİ’lerin gelişim alanları ve bu alanlarla ilgili öneriler paylaşılmıştır.

Wheat, Rice, Maize, Soybean
and Water Footprint

(Çıkış Yılı: 2022)

Buğday, pirinç, mısır ve soya fasulyesi bireylerin temel gıda ürünleri arasında yer almakta ve kalori alımlarının üçte ikisini oluşturmaktadır. Dünya gıda arzını sürdürmek için oldukça kritik konumda olan bu bitkiler aynı zamanda önemli seviyede su ayak izine sahiptirler. Bu raporda bu bitkilerin su ayak izlerinden ve su ayak izlerinin hangi faktörlerden etkilendiği ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Fintech in Turkey and CEEMEA

(Çıkış Yılı: 2021)

Finansal teknoloji alanındaki firmalar gerek ürettikleri fikirler gerekse ortaya koyduğu ürünleri sayesinde gelecek teknolojilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Bu rapor finansal teknolojilerin Türkiye’de nasıl kullanıldığına ve geliştiğine dair bir inceleme sunmaktadır. Raporda aynı zamanda Türkiye ile birlikte Orta-Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki kilit ekosistemler de ele alınmaktadır.

Türkiye’de Sağlık Sektörü
Ar-Ge ve Mühendislik Kabiliyetleri Raporu

(Çıkış Yılı: 2021)

Türkiye sağlık endüstrisinin Ar-Ge ve mühendislik üzerine yoğun çalışmalarını ve güçlü yanlarını özetleyen rapor; özellikle ilaç, aşı, dijital sağlık, tıbbi cihaz, biyomedikal ve klinik çalışmalar alanlarındaki kamu, özel sektör, araştırma altyapıları, kümelenmeler, teknoparklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili organizasyonların yaptıkları faaliyetleri kapsamaktadır.

Teknoloji Tabanlı Kalkınma
için Finansmana Erişim Yolları

(Çıkış Yılı: 2021)

Teknoloji tabanlı kalkınma için girişimcilerin ve KOBİ’lerin doğru zamanda doğru mekanizmalar ile finansmana erişebilmesi oldukça önemlidir. Bu raporda finansmana erişim mekanizmaları ile ilgili mevcut durum değerlendirilerek bu alandaki gelişim alanları ile ilgili öneriler ortaya konmaktadır.

ARGEMİP İçgörü Çalıştayı Raporu

(Çıkış Yılı: 2021)

Rapora konu olan çalıştayda Ar-Ge Merkezleri için ortaya çıkan ihtiyaçlar ve fırsatlar geniş katılımlı bir yaklaşımla tespit edilmiştir. Çalıştay sonucunda Ar-Ge’nin kurumsal yönetimi, insan kaynağı niteliği, esnek çalışma ve iş birlikleri gibi başlıklar da dahil olmak üzere toplam sekiz (8) konudaki öneriler bu raporda yer almaktadır.

Ar-Ge Stratejileri Ortak
Akıl Toplantıları

(Çıkış Yılı: 2020)

Bu raporda pandemi döneminde önemi bir kez daha anlaşılan sağlık sektöründe gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının geleceğe nasıl taşınacağı ile ilgili farklı temsilcilerin görüşleri yer almaktadır. Detay görüşlerde, sağlık sektöründe yürütülecek yenilikçi yaklaşımların, tıp araştırmalarının desteklenmesi, altyapıları destekleyici girişimlerin yapılması, disiplinlerarası çalışılmasının gerekliliğinin önemi vurgulanmaktadır.

Teknoparkların Dönüşen
Dünyaya Geçiş Stratejileri

(Çıkış Yılı: 2020)

Bu raporda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların Covid-19 sonrası yeni döneme hazırlanma, değişim ve dönüşüm yolculuklarına ışık tutulması amaçlanmaktadır. İçerikte mevzuat ve düzenlemelerde, yatırımcı dünyasında, insan kaynaklarında, markalaşma, iş birlikleri ve inovasyon süreçlerinde oluşan ihtiyaçlar, tehditler, fırsatlar toplam sekiz (8) başlıkta analiz edilerek gelecek dönem için stratejilere yer verilmektedir.
Online Randevu
head: body: