ŞUBAT 2020 DÖNEMİ SGK PRİMLERİNİN ÖDEME VADESİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Geçmi̇ş Dönem İsti̇hdam Teşvi̇kleri̇ İçi̇n Son Gün 31 Mayis
GEÇMİŞ DÖNEM İSTİHDAM TEŞVİKLERİ İÇİN SON GÜN 31 MAYIS
31 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Kullanim Bedeli̇ Ve Ecri̇mi̇si̇le 6 Ay Erteleme
KULLANIM BEDELİ VE ECRİMİSİLE 6 AY ERTELEME
31 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Geçmi̇ş Dönem İsti̇hdam Teşvi̇kleri̇ İçi̇n Son Gün 31 Mayis
GEÇMİŞ DÖNEM İSTİHDAM TEŞVİKLERİ İÇİN SON GÜN 31 MAYIS
31 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Kullanim Bedeli̇ Ve Ecri̇mi̇si̇le 6 Ay Erteleme
KULLANIM BEDELİ VE ECRİMİSİLE 6 AY ERTELEME
31 Mart 2020

ŞUBAT 2020 DÖNEMİ SGK PRİMLERİNİN ÖDEME VADESİ

Sistem Global Danışmanlık Şubat 2020 Dönemi̇ Sgk Pri̇mleri̇ni̇n Ödeme Vadesi̇

Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından, belirlenmiş mükellef ve mükellef gruplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına yönelik Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldığı, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 6’şar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine olanak sağlandığı(https://www.sistemglobal.com.tr/gundem/koronavirus-salginindan-etkilenen-mukelleflerin-vergi-usul-kanununun-mucbir-sebep-hukumlerinden-faydalanmasina-iliskin-teblig-219.html) 2020/33 Numaralı Sirkülerimizde açıklanmıştır.

Bilindiği üzere; mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca; KDV tevkifatı uygulanmamaktadır.

1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul             Edilen Mükellefler ve Mükellef Grupları;

Vergi Usul Kanun’unun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden aşağıda belirtilen mükellefler mücbir sebep kapsamına alınmıştır;

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Yukarıda belirtilen mükellefler kendileri için belirlenen mücbir sebep süresi boyunca muhtasar beyanname ve tüm katma değer vergisi beyanname verme süreleri 27.7.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle 22 Mart 2020 Tarihinden, Yasağın Sona Ereceği Tarihe Kadar Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler ;

–   İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler,

–   İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren meslek mensupları (SMMM ve YMM’ler) ile “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname ve bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükellefler,

Sokağa çıkma yasağının başladığı 22/3/2020 tarihinden, yasağın sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Bu mükellefler için ise 22 Mart tarihinden itibaren verilmesi gereken tüm KDV beyannameleri, muhtasar (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil), damga, ÖTV vs. tüm beyannamelerin verilmesi sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ;

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulan mükellefler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden belirlenen oranlarda KDV tevkifatı yapmak zorundadırlar.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
– Döner sermayeli kuruluşlar,
– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
– Bankalar,
– Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
– Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
– Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
– Kalkınma ve yatırım ajansları.
Yukarıda sayılan mükelleflerden hangilerinin hangi mal ve hizmet alımlarında hangi oranda tevkifat yapmak zorunda oldukları da ilgili Tebliğde açıklanmıştır.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin I/C-2.1.3.1 bölümünde, Vergi Usul Kanununa göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevlerinin ertelendiği, bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Buna göre;

– 1/4/2020 – 30/6/2020 tarihleri arasında mücbir sebep kapsamında olduğu kabul edilen mükellefler ve mükellef grupları,
– Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 22/3/2020 tarihinden, yasağın sona ereceği tarihe kadar mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler,
bu tarihler arasında, kısmi tevkifat kapsamındaki alımları nedeniyle düzenlenmesi gereken faturalardan KDV tevkifatı yapmayacaklardır.
Diğer taraftan; mücbir sebep kapsamına girmeyen mükelleflerin, mücbir sebepten yararlananlardan kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında, KDV tevkifatı uygulaması devam etmektedir.

Not : Mükellefler mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarını, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak “Bilgilerim/518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu” başlığından kontrol edebilirler.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…