2024 BİRİNCİ DÖNEMDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAK! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeme İçme Hi̇zmetleri̇nde Kdv Oranlarinda Sui̇sti̇mal Ve Beli̇rsi̇zli̇kleri̇ Ortadan Kaldiran Tebli̇ğ Yayimlandi!
YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANLARINDA SUİSTİMAL VE BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRAN TEBLİĞ YAYIMLANDI!
30 Nisan 2024
Sistem Global Danışmanlık Sgk Deprem Bölgesi̇nde Mücbi̇r Sebep Hali̇ni̇n Uzatildiğini Duyurdu!
SGK DEPREM BÖLGESİNDE MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILDIĞINI DUYURDU!
2 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık Yeme İçme Hi̇zmetleri̇nde Kdv Oranlarinda Sui̇sti̇mal Ve Beli̇rsi̇zli̇kleri̇ Ortadan Kaldiran Tebli̇ğ Yayimlandi!
YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANLARINDA SUİSTİMAL VE BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRAN TEBLİĞ YAYIMLANDI!
30 Nisan 2024
Sistem Global Danışmanlık Sgk Deprem Bölgesi̇nde Mücbi̇r Sebep Hali̇ni̇n Uzatildiğini Duyurdu!
SGK DEPREM BÖLGESİNDE MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILDIĞINI DUYURDU!
2 Mayıs 2024

2024 BİRİNCİ DÖNEMDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAK!

Sistem Global Danışmanlık 2024 Bi̇ri̇nci̇ Dönemde Enflasyon Düzeltmesi̇ Yapilmayacak!

30.04.2024 tarihinde yayımlanan 560 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ kapsamında 2024 hesap dönemi birinci geçici vergi döneminde 213 sayılı kanunun mükerrer 298’inci maddesine göre enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

İlgili tebliğ hükümlerine göre;

  1. 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan yetkiye dayanılarak, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde (213 sayılı Kanunun 174 üncü maddesi kapsamında kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre karşılık gelen ilgili dönemde), kapsam dâhilindeki mükelleflerin (213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındaki mükellefler hariç) enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştur.
  2. 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmeyecek, enflasyon düzeltmesi yapılan izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço eklenecektir.
  3. 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmaması, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.
  4. 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındaki münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, mezkûr fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240430-14.htm

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…