DOĞAL AFET HALLERİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL DURUMU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇nde Ohal Ve Mücbi̇r Sebep İlan Edi̇ldi̇
DEPREM BÖLGESİNDE OHAL VE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİ
8 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ndeki̇ 10 İlde Sgk Pri̇m Borçlarinin Ödenme Süreleri̇ Ertelendi̇
DEPREM BÖLGESİNDEKİ 10 İLDE SGK PRİM BORÇLARININ ÖDENME SÜRELERİ ERTELENDİ
9 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇nde Ohal Ve Mücbi̇r Sebep İlan Edi̇ldi̇
DEPREM BÖLGESİNDE OHAL VE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİ
8 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ndeki̇ 10 İlde Sgk Pri̇m Borçlarinin Ödenme Süreleri̇ Ertelendi̇
DEPREM BÖLGESİNDEKİ 10 İLDE SGK PRİM BORÇLARININ ÖDENME SÜRELERİ ERTELENDİ
9 Şubat 2023

DOĞAL AFET HALLERİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL DURUMU

Sistem Global Danışmanlık Doğal Afet Halleri̇nde Yapilan Bağiş Ve Yardimlarin Vergi̇sel Durumu

Doğal afetlere yönelik, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gerçekleştireceği ayni ve nakdi bağış ve yardımların, vergisel durumu ve etkilerine yönelik kanuni düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

Bağış ve Yardımların vergi durumunu gerçek kişiler ve şirketler olarak ikiye ayırarak ele almak gerekecektir. Buna göre;

Gerçek kişilerde;

Gelir Vergisi Kanunu 89/4 maddesi gereği gerçek kişilerin “Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar” beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilecektir.

Kurum/şirketlerde;

Kurumlar Vergisi Kanunu 10/1-e maddesi gereği kurumlar “Cumhurbaşkanlığınca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların %100’ü kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.”

Ayrıca Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan bağış veya yardımlar için kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilecektir.

Anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise Kurum kazancının %5’i ile sınırlı olacaktır.

Diğer taraftan, anılan Dernek ve Cemiyetin iktisadi işletmelerine yapılan bağış veya yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Ayrıca, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu kapsamında; “Afetlerden zarar görenlere yardımda bulunmak üzere kurulan Milli Yardım Komitesi ile mahalli yardım komitelerine makbuz mukabilinde yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçlardan müstesna olduğu gibi bunların gelir ve kurumlar vergileri mükellefleri tarafından masraf kaydı da caizdir.” denilmektedir.

Özetle; Gerçek kişilerce Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımların yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere,

Cumhurbaşkanlığınca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla (AFAD’a) şirketlerce yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergiden düşülebilir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin kuruluşundan globalleşmesine kadar her adımda sizinle birlikte yürüyoruz…