Korona Masası - Sistem Global
27 Nisan 2020
Sistem Global Kurumlar Vergi̇si̇ Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Süreleri̇ Uzatildi

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.  Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Nisan 2020
Sistem Global Katma Değer Vergi̇si̇ Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatildi

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 21 Nisan 2020 tarihli ve 129 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.  Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Nisan 2020
Sistem Global Mücbi̇r Sebep Kapsami Dişinda Olan Kurumlar Vergi̇si̇ Mükellefleri̇ni̇n E-Defter Süreleri̇ İle Basi̇t Usuldeki̇ Mükellefleri̇n Defter-Beyan Si̇stemi̇ Kayit Süreleri̇ Uzatildi

MÜCBİR SEBEP KAPSAMI DIŞINDA OLAN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN E-DEFTER SÜRELERİ İLE BASİT USULDEKİ MÜKELLEFLERİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİ KAYIT SÜRELERİ UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 20 Nisan 2020 tarihli ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresi Uzatıldı; Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.  Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Nisan 2020
Sistem Global Torba Kanun Tasarisi İle Kar Dağitimina Sinir Geti̇ri̇li̇yor

TORBA KANUN TASARISI İLE KAR DAĞITIMINA SINIR GETİRİLİYOR

İşveren tarafında iş akdinin feshini yasaklaması gündemde olan torba kanun tasarısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) da anonim şirketler ve limited şirketleri etkileyecek önemli değişiklikler yapılması düzenlenmektedir. Bu değişikliklerden biri de anonim şirketlerde 31.12.2020 tarihine kadar dağıtılabilecek kâr payına ve ödenmesine sınırlama getirilmesine ilişkindir. Dağıtılabilir Kar Nedir?“Kâr payı hakkı” genel olarak faaliyet yılı sonunda dağıtılmaya tahsis edilmiş net dönem kârının varlığı halinde, genel kurulun kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre kârın dağıtılmasına karar verilmesi halinde pay sahiplerinin esas sermayedeki payları oranında talep etmesi mümkün olan alacak haklarıdır. Bir başka ifadeyle kâr payı, hesap dönemi sonunda dağıtılabilir bir kârın olması halinde, şirkete koymuş oldukları sermaye payı karşılığında pay sahiplerine ödenecek paradır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir hesap döneminin kârını aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür: Kâr = (Net Satışlar + Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler) – (Satışların Maliyeti + Faaliyet Giderleri + Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler + Finansman Giderleri + Olağandışı Gider […]
27 Nisan 2020
Sistem Global Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Torba Kanun İle Şi̇rketleri̇n Kâr Payi Dağitimi 30/09/2020 Tari̇hi̇ne Kadar Sinirlandi!

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN İLE ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR SINIRLANDI!

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) eklenen Geçici 13’üncü madde ile sermaye şirketlerinin 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’inin dağıtımına karar verilebileceği ve geçmiş yıl kârı ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği düzenlenmiştir. Yine aynı madde ile Cumhurbaşkanı’na bu süreyi 3 ay uzatma ya da kısaltma yetkisi verilmiştir. Son günlerde TBMM’de görüşülmekte olan Torba Kanun tasarısı ile 6102 sayılı TTK’da bazı farklı değişiklikler yapılması da gündemdeydi. Bu değişiklikler arasında genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç aylık süre içinde yapılacağına TTK’nın 409’uncu maddesinde yer alan üç aylık sürenin beş ay olarak değiştirilmesi ve beş aylık sürenin sonuna kadar olağan genel kurul toplantısına çağırmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri dörtbin Türk Lirası idari para cezası verilmesi de yer almaktaydı. Ancak TBMM’de kabul edilen Torba Kanun’da bu düzenlemelere yer verilmemiştir. Torba Kanun’da 6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13’üncü maddenin gerekçesinde, COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri henüz net […]
27 Nisan 2020
Sistem Global Torba Kanun İle Kisa Çalişma Ödeneği̇ Başvurulari Ve Ödeme Usulüne İli̇şki̇n Çok Önemli̇ Yeni̇ Düzenlemeler Geti̇ri̇ldi̇

TORBA KANUN İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI VE ÖDEME USULÜNE İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

7244 sayılı ” Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ‘‘ 17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.   7244 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda kısa çalışma ödeneğine başvuruların sonuçlandırılması ve işverenlere yapılacak ödenmelere ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularının Sonuçlanması İçin Belirlenen 60 Günlük Süreye, Uygunluk Tespiti İçin Geçen Süre Dâhil Edilmeyecektir; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 23 maddesi ile, Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği için yapılacak başvuruların, işyerinin zorlayıcı sebepten ne ölçüde etkilendiği İş müfettişleri tarafından yapılan ”uygunluk  tespiti ” doğrultusunda değerlendirilerek, Türkiye İş Kurumu tarafından 60 gün içinde sonuçlandırılacağı öngörülmüştü.  7244 sayılı Kanun ile anılan maddeye yapılan ekleme ile, iş müfettişlerince yapılacak işbu “uygunluk tespitleri”nin, 60 günlük içinde sonuçlandırılması zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir. Buna göre, kısa çalışma ödeneği başvuruları her ne kadar 60 günlük süre içinde sonuçlandırılacak ise de, […]
27 Nisan 2020
Sistem Global Koronavi̇rüs'Ün İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇ Bakimindan Değerlendi̇ri̇lmesi̇

KORONAVİRÜS’ÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Covid-19, halk arasında bilinen adı ile koronavirüsün, ülkemizde tespit edilmesi ve hızla yayılması üzerine şirketlerin işveren olarak alması gereken önlemler gündeme gelmektedir. İşbu yazımızda öncelikle koronavirüs sebebiyle İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında işverenin alması gereken yükümlülükler ve işçinin çalışmaktan kaçınma hakkından bahsedilecek devamında ise işçiye işyerinde koronavirüs bulaşması halinde iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu incelenecektir.  Koronavirüs Kapsamında İşverenin Alması Gereken Önlemler Salgın hastalıkların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile doğrudan ilgili olmaları sebebiyle, olası bir vaka halinde işveren nezdinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (“Kanun“) ve ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan sorumlulukları doğmaktadır. Kanun’un madde 4 hükmü uyarınca, işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmalı, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamalı, risk değerlendirmesi yapmalı veya yaptırmalı, çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almalı ve, yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almalıdır.  Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 virüsünü pandemi olarak ilan etmesi ve koronavirüs vakıa sayılarının tüm dünyada ve ülkemizde giderek […]
27 Nisan 2020
Sistem Global Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Torba Kanun İle İş Akdi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği Ve İşveren Tarafindan Tek Yanli Ücretsi̇z İzi̇n Geti̇ri̇li̇yor!

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN İLE İŞ AKDİNİN FESHİ YASAĞI VE İŞVEREN TARAFINDAN TEK YANLI ÜCRETSİZ İZİN GETİRİLİYOR!

Fesih Yasağı Yönünden;4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer alan birçok düzenleme ile hem işçiye hem de işverene her zaman iş sözleşmesini feshetme hakkı tanımıştır. Mevcut ve yürürlükte olan düzenlemelere göre gerek işçi gerekse de işveren, akdederek yükümlülük altına girmiş oldukları iş sözleşmesini her zaman feshetme imkânına sahiptir. 4857 sayılı İş Kanunu düzenlemelerine göre, iş sözleşmesinin feshetmek isteyen taraf kanunda belirtilen ihbar önellerine, şekil şartlarına ve fesih nedenlerine uymak zorundadır. Belirtilen ihbar önellerine, şekil şartlarına ve fesih nedenlerine uyulmaması halinde iş sözleşmesi taraflarca yine feshedilebilmekte, ancak kanuna aykırı olarak sözleşmesini fesheden taraf diğer tarafa karşı birtakım tazminatları ödemek zorunda kalmaktadır. Gerek işçinin gerekse de işverenin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, her somut olaya göre diğer tarafa ihbar tazminatı ödenmesi gerekebilmekte, işverenin iş sözleşmesini haksız veya geçersiz nedenle feshetmesi halinde işçiye kıdem tazminatı da ödemesi ve ayrıca işe iade kurumu gereğince bazı tazminatların yine işveren tarafından işçiye ödenmesi gerekebilmektedir. İş sözleşmesinin feshedilme zamanı, feshedilme nedeni ve feshedilme şekli tarafların birbirine ödeyecekleri […]
27 Nisan 2020
Sistem Global 2020 Yili Mart Ayina İli̇şki̇n Aylik Pri̇m Ve Hi̇zmet Belgesi̇ni̇n  Veri̇lme Süresi̇ Uzatildi

2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN  VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Bilindiği üzere 2020/Mart ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi 24/4/2020 Cuma (23/4/2020 tarihinin resmi tatil olması) günü sona ermekteydi. Ancak 23/04/2020 ila 26/04/2020 tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından, tüm Türkiye’ de 2020/Mart ayına ait aylık prim hizmet belgesinin son verilme süresi 27/4/2020 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
21 Nisan 2020
Sistem Global Hayat Eve Sığar Uygulaması Ve Kvkk

Hayat Eve Sığar Uygulaması ve KVKK

Hayat Eve Sığar Uygulaması ve KVKK Mahremiyetimiz için bu defa pazarlık konusu sosyalleşme değil, canımız. Dünyada ve ülkemizde salgın ile mücadele için teknoloji kullanımı ilk andan itibaren kişisel veri özelinde tartışılmaya başlandı. Basit bir ateş ölçme ile başlayan kişisel veri tartışmaları kişilerin cep telefonu uygulamaları ile takibine kadar geldi. Ve burada da kalacak gibi görünmüyor. İnternet mu hukuku değiştirecek, hukuk mu interneti değiştirecek diye yıllar önce sorduğumuzda ilk değişen kavramın mahremiyet olduğu sonucuna varmıştık. Mahremiyet eşiğimiz 10 yıl öncesine göre çok değişse de yine aynı tartışmalara başladık. Ve bu defa pazarlık konusu sosyalleşme değil, canımız. Yetkili Kurum ve Kuruluşların Sağlık Verisi Toplama Yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kurumu 09.04.2020 tarihinde yaptığı kamuoyu duyurusunda KVKK’nın uygulanmayacağı istisnaların sayıldığı 28. maddede özellikle belirtilmeyen salgın hastalığın, anılan maddede belirtilen kamu düzeni ve kamu güvenliği kapsamında olduğu değerlendirilmiştir [1]. Yetkili kurum ve kuruluşlarca kamu düzeni ve güvenliğinin temini için konum verisi işlenmesinin önünde bir engel olmadığı belirtilmiştir. Burada sadece konum […]
10 Nisan 2020
Sistem Global 2 Günlük Sokağa Çikma Yasaği Geti̇ri̇lmi̇şti̇r

2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLMİŞTİR

Koronavirüs salgınının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma sebebiyle büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 27nci ve 72nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda: 1- 10.04.2020 tarihi saat 24:00’den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır. 2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri, b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil)  üretiminin yapıldığı işyerleri, c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, d) […]
1 Nisan 2020
Sistem Global Covid-19 İle Mücadele Süreci̇nde Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi Kanunu Kapsaminda Bi̇li̇nmesi̇ Gerekenler

COVID-19 İLE MÜCADELE SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) COVID-19 salgılı ile mücadele sürecinde veri sorumlularının kişisel veri işlerken dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin kamuoyu duyurusu, 27.03.2020’de Kurum’un internet sitesinde yayınlanmıştır. Kurum öncelikli olarak bu istisnai zamanlarda dahi veri sorumluları ve veri işleyenlerin, ilgili kişilerin kişisel verilerinin güvenliğini sağlama yükümlülüğünü üstlendiğini belirtmektedir. Bu minvalde (i) özellikle COVID-19 virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin gerekli, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve (ii) bu konuda alınan kararların, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere halk sağlığı kuruluşlarının veya diğer ilgili kurum ve kuruluşların rehberliği ve / veya talimatları ile uyumlu olması hususları vurgulanmıştır.Kurum veri sorumlularının başta sağlık verisi olmak üzere kişisel verileri işlerken aşağıda yer verilen ilke ve kurallara riayet etmesini beklemektedir. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler (Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen […]
1 Nisan 2020
Sistem Global Kalkinma Ajanslari Covid-19 İle Mücadele Ve Dayaniklilik Programi Açiklandi

KALKINMA AJANSLARI COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI AÇIKLANDI

Kalkınma Ajansları, bölgelerinin ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek için salgının yayılımının en aza indirmek ve kontrol altına almak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığını korumak ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amaçlarını taşıyan COVID-19 ile Mücadele Ve Dayanıklılık Programı’nı 31.03.2020 tarihinde ilan etmişlerdir. COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi hedefleyen programın öncelikleri şu şekilde belirtilmiştir: Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması Bu öncelik kapsamında, başta en yüksek risk grubunda sayılan bireyler için, COVID-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması; sosyal izolasyona bağlı olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması ile salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetleri içeren projeler desteklenecektir. Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları Bu öncelik kapsamında, COVID-19 salgınına karşı önleyici […]
31 Mart 2020
Sistem Global Kullanim Bedeli̇ Ve Ecri̇mi̇si̇le 6 Ay Erteleme

KULLANIM BEDELİ VE ECRİMİSİLE 6 AY ERTELEME

Kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilere yönelik yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42’nci maddesi ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 25 inci maddesi ve 398 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliğine göre; İlgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, Başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiştir. Bu […]
31 Mart 2020
Sistem Global Şubat 2020 Dönemi̇ Sgk Pri̇mleri̇ni̇n Ödeme Vadesi̇

ŞUBAT 2020 DÖNEMİ SGK PRİMLERİNİN ÖDEME VADESİ

Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından, belirlenmiş mükellef ve mükellef gruplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına yönelik Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldığı, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 6’şar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine olanak sağlandığı(https://www.sistemglobal.com.tr/gundem/koronavirus-salginindan-etkilenen-mukelleflerin-vergi-usul-kanununun-mucbir-sebep-hukumlerinden-faydalanmasina-iliskin-teblig-219.html) 2020/33 Numaralı Sirkülerimizde açıklanmıştır. Bilindiği üzere; mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca; KDV tevkifatı uygulanmamaktadır. 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul             Edilen Mükellefler ve Mükellef Grupları; Vergi Usul Kanun’unun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden aşağıda belirtilen mükellefler mücbir sebep kapsamına alınmıştır; a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin, b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; […]
30 Mart 2020
Sistem Global Mücbi̇r Sebep Hali̇nde Bulunan Mükellefleri̇n, Kismi̇ Tevki̇fat Kapsamindaki̇ Alimlarinda Kdv Tevki̇fati Uygulanmayacaktir

MÜCBİR SEBEP HALİNDE BULUNAN MÜKELLEFLERİN, KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARINDA KDV TEVKİFATI UYGULANMAYACAKTIR

Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından, belirlenmiş mükellef ve mükellef gruplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına yönelik Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldığı, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 6’şar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine olanak sağlandığı(https://www.sistemglobal.com.tr/gundem/koronavirus-salginindan-etkilenen-mukelleflerin-vergi-usul-kanununun-mucbir-sebep-hukumlerinden-faydalanmasina-iliskin-teblig-219.html) 2020/33 Numaralı Sirkülerimizde açıklanmıştır. Bilindiği üzere; mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca; KDV tevkifatı uygulanmamaktadır. 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabuş Edilen Mükellefler ve Mükellef Grupları; Vergi Usul Kanun’unun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden aşağıda belirtilen mükellefler mücbir sebep kapsamına alınmıştır; a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin, b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş […]
30 Mart 2020
Sistem Global Uzatilan Süreler!

UZATILAN SÜRELER!

Detaylı bilgiler ve uygulama için 25 Mart 2020 tarihli ve 2020/23 numaralı sirkülerimizin dikkate alınması rica olunur. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Mart 2020
Sistem Global Korona Virüs Hukuki Bağışıklık Paketi Şirketinizin Hukuki Bağışıklığı Korona Ile Mücadeleye Hazır Mı?

Korona Virüs Hukuki Bağışıklık Paketi Şirketinizin Hukuki Bağışıklığı Korona ile Mücadeleye Hazır mı?

Dünya genelinde ortaya çıkan salgın hastalık Covid-19 nedeniyle yurtdışından hammadde tedarik edilmemesi, siparişlerin iptal edilmesi ve hastalığın yayılmasını önleme gibi sebeplerle üretimin ve Şirketin genel işleyişinin bir süre durma ihtimali var, bu anlamda hem iş hukuku hem de sözleşmeler hukuku anlamında alınması gerekli önlemler var… Peki şirketinizin bu sorunlara cevapları hazır mı? Bilindiği üzere bir süredir Dünya’da artan koronavirüs (KOVİD-19) salgını ile birlikte Resmi Kurumlar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda ve özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi üzerine T.C. Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar dikkate alınarak şirketlerin özellikle çalışanlarına ilişkin birçok önlem almaları zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, personele yönelik uzaktan çalışma, kısa çalışma usulleri gündeme gelmekte ve bununla beraber, birçok işyerinde yurtdışından hammadde tedarik edilmemesi/edilememesi, sipariş ve sevkiyatların mücbir sebep nedeniyle iptali, tamamlanamaması, sözleşmeyi ifa imkansızlığı ve hastalığın yayılmasını önleme amacıyla üretime ara verilmesi söz konusu olmaktadır. Peki siz bunlarla başa çıkmaya hazır mısınız? Sistem Global ekibi olarak sizler […]
25 Mart 2020
Sistem Global Koronavi̇rüs Salginindan Etki̇lenen Mükellefleri̇n Vergi̇ Usul Kanununun Mücbi̇r Sebep Hükümleri̇nden Faydalanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ

KORONAVİRÜS SALGININDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLERİN VERGİ USUL KANUNUNUN MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Özet ; 24/03/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına yönelik Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldığı, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 6’şar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. I – Mücbir Sebep Hangi Mükellef ve Mükellef Gruplarını Kapsamaktadır; Vergi Usul Kanun’unun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden aşağıda belirtilen mükellefler mücbir sebep kapsamına alınmıştır; a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin, b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti […]
22 Mart 2020
Sistem Global İcra Ve Taki̇p İşlemleri̇ Geçi̇ci̇ Süre İle Durduruldu

İCRA VE TAKİP İŞLEMLERİ GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULDU

7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı “ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “ 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti.
Online Randevu