TEMMUZ 2022 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Mevcut Teydeb Projeleri̇ndeki̇ Maali̇yet Artişlari Destek Kapsaminda Di̇kkate Alinacaktir!
MEVCUT TEYDEB PROJELERİNDEKİ MAALİYET ARTIŞLARI DESTEK KAPSAMINDA DİKKATE ALINACAKTIR!
3 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Eylül 2022'De Tesli̇m Edi̇lmesi̇ Gereken Agy500 Raporlarinda En Sik Karşilaşilan Sorular
EYLÜL 2022’DE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN AGY500 RAPORLARINDA EN SIK KARŞILAŞILAN SORULAR
17 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Mevcut Teydeb Projeleri̇ndeki̇ Maali̇yet Artişlari Destek Kapsaminda Di̇kkate Alinacaktir!
MEVCUT TEYDEB PROJELERİNDEKİ MAALİYET ARTIŞLARI DESTEK KAPSAMINDA DİKKATE ALINACAKTIR!
3 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Eylül 2022'De Tesli̇m Edi̇lmesi̇ Gereken Agy500 Raporlarinda En Sik Karşilaşilan Sorular
EYLÜL 2022’DE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN AGY500 RAPORLARINDA EN SIK KARŞILAŞILAN SORULAR
17 Ağustos 2022

TEMMUZ 2022 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Temmuz 2022 Geli̇şmeler
VERGİ – DANIŞMANLIK 📝
 
NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLI FAİZ İNDİRİMİNE SÜRE SINIRI GETİRİLDİ 
Bilindiği üzere 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-I bendinde düzenlenen “Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklı Faiz İndirimi” uygulaması ile birlikte; nakit yapılan sermaye artışlarında, artırılan sermaye tutarı üzerinden KV İndirimi uygulanmaktaydı. İlgili dönemde vergi matrahı çıkmayan firmalar, nakdi sermaye artışından kaynaklı faiz indirimi hakkı gelecek yıllara devretmekte süre sınırı bulunmamaktaydı.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız   

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %75’E ÇIKARTILDI 
 Bilindiği üzere Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalarda personeller toplam zamanının %50’sini bölgede, %50’sini uzaktan çalışabilmekteydi. 21.07.2022 tarihli resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5806 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte Uzaktan Çalışma Oranı %75’e çıkartılmıştır. Uzaktan çalışma süreleri 31.12.2023 tarihine kadar uygulanabilecektir. Böylece Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda yer alan firmalarda çalışan personellerin toplam zamanının %25’ini bölgede geçirmesi halinde, kalan %75 uzaktan çalışma olarak gösterilerek tam zamanlı olarak teşviklerden faydalanılabilecektir.  
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
 
RİSK MEVZUAT YÖNETİMİ 📚

TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ NOTERLERDE YAPILABİLECEK 
Tapu sicil müdürlüklerinde oluşan yoğunluk nedeniyle uzayan gayrimenkul alım ve satım süreçleri uzun süredir gündem konusuydu. Resmi Gazete’de ilan edildiği üzere artık taşınmaz satış işlemleri tapu sicil müdürlükleri dışında noterliklerde de yapılabilecek. İlgili değişiklik Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 28 Haziran 2022 tarihinde 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

TİCARİ DEFTERLERİN KAYBI HALİNDE AÇILACAK ZIYA DAVASININ SÜRESİ UZATILDI 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesi gereği; “Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.” Kanun koyucunun emredici hükmünden de anlaşıldığı üzere ticari defterler tacirler tarafından tutulmak ve saklanmak zorundadır.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 
28 Haziran 2022 Tarihinde 220 sayı ile sunulan ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından kabul edilen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 07 Temmuz 2022 Tarih ve 31889 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiştir.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

VERGİ İADESİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN %50 TEMİNAT YATIRMA ŞARTINI DÜZENLEYEN KANUN HÜKMÜ İPTAL EDİLMİŞTİR 
6/1/1982 Tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10/6/1994 tarihli ve 4001 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen 27. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen, “Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez”  hükmü, Anayasa Mahkemesinin 01.06.2022 tarih, Esas : 2022/14 Karar : 2022/70 sayılı kararıyla; “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu” düzenleyen Anayasa’nın 125. maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ İSTASYONLARI DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Türkiye’de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye alınan bu programı ile;1 milyar liraya yakın yatırım81 ilin tamamında 1500’den fazla Yüksek Hızlı Şarj İstasyonuDestek almaya hak kazanan 20 firmaya toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlanacaktır.İstasyonlar, 15 Nisan 2023’e kadar tamamlanacak.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!
 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni asgari ücret belli olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında; net asgari ücretin yaklaşık %30 artış ile 5 bin 500 TL olduğunu, çalışan başına 100 TL destek sunulacağını ve asgari ücrete kadar ücretlerden gelir ve damga vergisi alınmama uygulamasının devam edeceğini belirtmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 2022 II. DÖNEM BORDRO PARAMETRELERİ 
01.07.2022 tarih ve 31883 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” yayınlanmış olup, ilgili karara göre 01/07/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırı (işçinin günlük asgari ücreti) 215,70 TL olarak belirlenmiştir.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

2022 TEMMUZ – ARALIK AYLARI İÇİN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULANACAKTIR 
01.07.2022 tarihinde Mecliste kabul edilen ve 05.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 64’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 88. maddede 2022 yılı Temmuz ile Aralık ayları arasında uygulanacak asgari ücret desteği açıklanmıştır.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU 
2022 Yılı Temmuz ayına ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge 04/07/2022 tarihinde yayımlanmıştır. Genelgenin 2’inci maddesi uyarınca 01/07/2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 15.371,40 TL olmuştur.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

YEMEK VE YOL YARDIMI İSTİSNA TUTARLARI %50 ARTIRILDI! 
08.07.2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23’üncü maddesinin 8 ve 10 numaralı bentlerinde yer alan yemek ve yol yardımı istisna tutarlarında değişiklik yapılmıştır.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI!
 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER AĞUSTOS AYI TAKVİMİ 
Ağustos ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI RAPORU YAYIMLANDI!
Çok da uzak olmayan bir dönemde kripto para kavramı ile öğrendiğimiz blokzincir teknolojisi, günümüzde veri yönetimi, sağlık, finans, eğitim gibi alanlarda kullanılmaya başlanmasıyla; günlük hayatımızda da karşımıza çıkan bir kavram haline gelmiştir. Sistem Global olarak blokzincir teknolojisinin henüz bilmeyenler için ne olduğundan bahsettiğimiz, güncel olarak kullanıldığı ülke örneklerine yer verdiğimiz ve bu teknolojinin hukuk, vergi, fikri mülkiyet gibi çalışma alanlarındaki kullanımlarını incelediğimiz rapor çalışmamızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız